Ostosraha kulutusluoton lainaehdot

13.3.2018

Alla määritellään ne ehdot, joilla OPR-Finance Oy (luotonantaja) myöntää Ostosraha kulutusluoton (Ostosraha) sitä hakevalle henkilölle (lainanhakija). Lainan voi saada yli 20-vuotias hyvin raha-asiansa hoitava Suomen kansalainen, jolla on säännölliset tulot. Luotonantaja tarkistaa luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä, henkilötiedot väestötietojärjestelmästä ja tekee tarvittavat muut tarkistukset, jonka jälkeen antaa luottopäätöksen tekstiviestinä lainanhakijan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon. Luotonantaja voi harkintansa mukaan ja erityistä syytä ilmoittamatta olla myöntämättä Ostosrahaa.

Ostosraha kulutusluoton hakeminen

Kulutusluoton hakeminen tapahtuu osoitteessa www.ostosraha.fi olevalla verkkohakemuksella tai muulla luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla. Sopimus syntyy, kun lainanhakijan sähköisesti allekirjoitettu verkkohakemus tai allekirjoitettu lainasopimus on saapunut luotonantajalle, ja kun luotonantaja antaa hyväksytyn lainapäätöksen. Sopimuskokonaisuus muodostuu kulutusluottohakemuksesta ja sen mahdollisista liitteistä sekä lainaehdoista ja mahdollisesta lainasopimuksesta.

Ostosrahan määrä ja laina-aika

Ostosrahan määrä on lainanhakijan lainahakemuksessaan ilmoittama tai muu sovittava summa. Laina-aika ilmoitetaan erikseen lainahakemuksessa. Luotonantajalla on oikeus myöntää myös haluttua pienempi Ostosraha. Laina-aika on tällöin pienemmän lainasumman lainataulukon mukainen maksimi laina-aika. Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun Ostosraha on maksettu lainanhakijan ilmoittamalle pankkitilille.

Avoimen Ostosrahan käsittely uutta lainaa myönnettäessä

Lainanhakijalla voi olla kerrallaan vain yksi Ostosraha kulutusluotto. Lainanhakijalle voidaan luotonantajan asettamien edellytysten täyttyessä myöntää uusi Ostosraha ennen kuin vanha Ostosraha on maksettu kokonaisuudessaan takaisin. Myönnetystä Ostosrahasta maksetaan lainanhakijan olemassa olevan Ostosrahan avoin saldo kokonaisuudessaan luotonantajalle takaisin, ja lainanhakija saa tililleen myönnettävän summan ja avoimen Ostosrahan erotuksen.

Ostosrahaan liittyvät kulut, palkkiot ja maksut

Koron lisäksi lainanhakija on velvollinen maksamaan seuraavat lainan hoitoon liittyvät maksut:

  • kuluttajaluottosopimuksessa yksilöity lainan toimitusmaksu, veloitetaan ensimmäisessä tai ensimmäisissä maksuerissä
  • lainanhakijan aloitteesta tapahtuvasta maksujärjestelystä enintään 30 euroa

Ostosrahan korko

Ostosraha kulutusluotosta peritään kiinteää 24,90 % vuosikorkoa avoimelle pääomalle. Vuosikorko on yksilöity luottosopimuksessa. Korko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana 365/366:tta. EY-direktiivin 98/7/EY:n nojalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen sekä kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n tarkoittama todellinen vuosikorko on 39,49 %, joka sisältää kaikki lainasta aiheutuvat kulut ja palkkiot, kun lainan määrä on 5000 euroa ja laina-aika 54 kuukautta.

Ostosrahan takaisinmaksu

Ostosraha kulutusluotto maksetaan takaisin luottosopimuksen mukaisissa maksuerissä. Luotonantaja toimittaa lainanhakijalle tilisiirtolomakkeen, jolla maksuerä voidaan maksaa suoraan pankkiin. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa maksuerä ennen eräpäivää, sovittua maksuerää suurempi kertasuoritus tai koko jäljellä oleva velka ilman lisäkuluja, paitsi peruuttaessaan lainan kohdan ”Peruuttamisoikeus” mukaisesti. Sovitun, jo laskutetun, maksuerän ylittävä osa lyhentää jäljellä olevaa velkapääomaa velan loppupäästä, eikä siten vapauta tulevien maksuerien suorittamisesta. Sopimuksen mukaisia maksueriä suuremmat lyhennykset lyhentävät laina-aikaa sekä pienentävät asiakkaalle koituvia korkokuluja.

Maksun viivästyminen

Lainanhakijan on korvattava luotonantajalle kulut, jotka aiheutuvat Ostosrahan ja siihen liittyvien maksujen perimisestä saatavien perinnästä annetun lain mukaisesti. Viivästyskorkona veloitetaan lainan vuosikorko erääntyneelle summalle. Maksuhuomautuksista veloitetaan 5,00 euroa/kpl. Luotonantaja voi siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle milloin tahansa, ilman erillistä ilmoitusta.

Ostosrahan poikkeuksellinen erääntyminen

Ostosraha kulutusluotto erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos lainanhakija laiminlyö sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen eräpäivänä ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä taikka se käsittää koko jäännössaatavan. Erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, jos lainanhakijalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty lainanhakijalle. Jos lainanhakija edellä mainitun ajan kuluessa maksaa koko viivästyneen määrän, erääntyminen raukeaa ilman erillistä ilmoitusta.

Luotonantaja ottaa huomioon kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n säännökset maksun viivästymisestä lainanhakijasta riippumattomasta syystä. Mikäli lainanhakija on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa Ostosrahan myöntämiseen tai lainanhakija on muuten syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä lainanhakija korjaa menettelyään luotonantajan esittämästä korjauskehotuksesta huolimatta, on luotonantajalla tämän jälkeen oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Ostosraha korkoineen ja muine maksuineen maksettavaksi kahden viikon kuluessa erääntymisilmoituksen lähettämispäivämäärästä. Ostosraha erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos lainanhakija kuolee tai asetetaan konkurssiin.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

  • Luotonantaja voi luottotietolain perusteella ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedon maksun laiminlyönnistä, milloin luotonantajalla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus eräännyttää lainasopimus
  • maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja
  • maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n mukaisesta lainanhakijasta riippumattomasta syystä.

Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

  • lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
  • ilmoitus peruuttamisesta
  • paikka ja päiväys
  • lainanhakijan omakätinen allekirjoitus.

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajan osoitteeseen:

OPR-Finance Oy
Ostosraha, Peruuttamisilmoitus
Lautatarhankatu 8 B 
00580 HELSINKI

Peruuttamisilmoituksen voi myös lähettää faksilla numeroon 020 741 2031. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytössä. Lainanhakija sitoutuu palauttamaan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.

Jos luotonantaja peruuttaa tämän lainasopimuksen, tulee luotonsaajan maksettavaksi tämän lainasopimuksen mukainen kokonaisvelka. On hyvä huomioida, että jos luotonsaajalla on avoin Ostosraha ja hänelle myönnetään uusi Ostosraha, käytetään myönnetystä ostosrahasta osa avoimen ostosrahan takaisinmaksuun. Peruutustapauksessa myös tämä osa tulee palauttaa viivytyksettä.

Muut ehdot

Lainanhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Virheellisten tietojen aiheutuvasta selvittelytyöstä luotonantajalla on oikeus laskuttaa lainanhakijaa hinnastonsa mukaisesti 50 euroa / tunti. Luotonantajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle joko kokonaan tai osittain miltä osin tahansa. Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava osoitteen, nimen tai puhelinnumeron muutoksensa luotonantajalle. Luotonantaja ei vastaa siitä, että lainanhakija ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa ilmoitetulle tilille maksettua Ostosrahaa joko tilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, lainanhakijasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Ostosraha maksetaan lainanhakijan tilille yksinomaan asiakkaan ilmoittaman tilinumeron perusteella, Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Lainanhakija vastaa siitä, että hakijan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamisen. Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin lainoihin.

Vastuu palvelusta

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa verkko- tai viestiliikenteen häiriöistä riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta verkkoliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms., eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa. Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

Tietosuoja

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

Yhteystiedot:

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 Helsinki
puh (09) 77261
fax (09) 753 4880

Tämän palvelun tuottamiseen sovelletaan Suomen lakia. Ostosrahan ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä. Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 

Rekisteriseloste